The School of Business currently has a staff team of 64 members. Among the 52 teaching staff, 11 are professors, 28 are associate professors, and 24 hold a dotoral degree. The staff are entitled with various talent honors, which are listed below:

The 151 training program of Zhejiang province:

  The second level: Zhenhua Hu (2004), Hua Jiang (2010)

  The third level: Jijiang Han, Longzhi Yang, Hua Jiang, Erli Yu, Li Lin (2004), Xuyan He (2009), Xiangqian Yu (2011)

Young and middle-aged academic leaders in Universities of Zhejiang province: Yili Zhang, Xuyan He, Li Lin (2013)

Outstanding young teachers assistance program of Zhejiang province: Xiangqian Yu (2008), Lean Ye (2009)

Professional talents of Wenzhou: Yili Zhang

The four batch of talent in progaganda and cultural system of Wenzhou: Yili Zhang, Hua Jiang, Li Lin, Zhenhua Hu

The 551 training program of Wenzhou:

  The first level: Yili Zhang (2002), Zhenhua Hu (2004), Yuanhua Li (2006)

  The second level: Longzhi Yang, Yanbing Guo, Xiaowen Yi, Li Lin (2002); Hua Jiang, Zengyu Xia, Erli Yu (2004); Xuyan He (2008); Jianshu Wang, Xiangqian Yu (2010); Bin He, Xia Liu (2012)

  The third level: Leihong Sun, Xiangqian Yu, Jianhua Zhou, Huapei Mao (2008); Jianli Luo, Yiran Xia, Xia Liu, Jianping Chen, Bin He, Lean Ye (2010)

 

By departments, the teaching staff can be grouped as follows:

Department of Finance: Jugui Dai, Yanbing Guo, Bin He, Xuyan He, Zhenhua Hu, Yun Ji, Hui Lan, Yuanhua Li, Jianli Luo, Huapei Mao, Zusheng Pu, Fangfang Wang, Yiran Xia, Lean Ye, Xiaowen Yi, Jianhua Zhou.

Department of International Economy and Trade: Wenzhi Chen, Li Lin, Yuan Ma, Shigang Xu, Chunxia Ye, Guansheng Yu, Jianmin Zhang, Zhanren Zhang, Hui Zheng.

Department of Marketing: Junjiao Gong, Haifeng Jin, Xinan Lai, Jianhua Li, Zhongkuan Li, Zangyan Liu, Xia Liu, Jing Ni, Leihong Sun, Zengyu Xia, Wenwang Xiao, Huanchun Yang, Longzhi Yang, Xiangqian Yu, Yili Zhang.

Deparment of Finance Management: Haiyi Chen, Jianping Chen, Zhongming Cheng, Lingyu Di, Bijian Jin, Yang Liu, Zhimin Wang, Erli Yu, Min Zhang.

Experiment Center of Economics and Management: Huanchun Yang, Xingli Huang, Fei Zhou